Käyttöehdot

Parhaiden vuoden 2020 online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Online-kasino #1! Jackpot 1 miljoona euroa!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Valtava määrä pelejä! Välitön voitto!

Contents

Käyttöehdot

Sanoma Media Finlandin yleiset käyttöehdot

1. Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Sanoma”) tuottamiin ja ylläpitämiin maksullisiin ja maksuttomiin sisältöpalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”).

Palveluita ovat esimerkiksi Ilta-Sanomien verkkosivu , Helsingin Sanomien verkkosivu , Aku Ankka – verkkopalvelu , Ruutu-palvelu sekä Sanoman verkkokaupat ja mobiilipalvelut. Käyttöehtoja sovelletaan Palveluiden käyttämiseen.

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä ”Asiakas”) vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä rajoituksia, ehtoja tai ohjeita sekä Sanoman tietosuojalauseketta (”Erityisehdot”). Mikäli nämä Käyttöehdot ja Erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan siltä osin ensisijaisesti Erityisehtoja.

2. Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen ja mahdollisten Erityisehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Palvelut voivat olla osaksi maksullisia. Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää Sanoma-tiliä .

Parhaiden vuoden 2020 online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Online-kasino #1! Jackpot 1 miljoona euroa!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Valtava määrä pelejä! Välitön voitto!

Maksullisten Palveluiden hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu niiden yhteydessä. Palveluiden joidenkin osioiden käyttö voi edellyttää Asiakkaan kirjautumista. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa Sanoman Palvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi mahdollisesti tekemiä suojauksia tai mittareita.

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, sovellusta tai muuta yhteyden muodostamiseen tarvittavaa tietoliikenneohjelmaa sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta – ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille Asiakkaille, kolmansille osapuolille tai Sanomalle. Sanoma voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Mikäli Palvelussa on käyttöraja, voi Palvelua käyttää sen mukaisesti. Käyttörajojen kiertäminen tai toiminnan estäminen on kiellettyä.

Sanomalla on oikeus rajoittaa tai estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Sanomaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, Erityisehtojen tai muiden soveltuvien sääntöjen, kuten Palvelun tilausehtojen, vastaista. Sanoma voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanoton, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Sanoma pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelussa.

Käyttöoikeuden tai tilauksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan Käyttöehtoihin ja Erityisehtoihin perustuvat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä päättymisen jälkeen (esim. oikeus vahingonkorvaukseen ja omistus- ja tekijänoikeudet).

2.1. Palvelun toimittaminen

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Sanoma tai sen sopimuskumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Sanoma toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä Sanoma anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Sanoma takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

2.2. Käyttökatkot

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Sanoma pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista. Sanoma ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Palvelun tarjoaminen keskeytyy Sanomasta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä asiakaspalveluun.

2.3. Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Sanomalla on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy Palveluun väärinkäyttötapauksissa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Sanomalle käyttäjätunnustensa katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] . Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa käytöstä, kunnes hän on tehnyt ilmoituksen ja Sanoma on kuitannut vastaanottaneensa sen.

Sanoma seuraa käyttäjätunnusten käyttöä ja voi lähettää Asiakkaalle huomautuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksia on käytetty ehtojen vastaisesti. Sanoma voi vaatia Asiakkaalta myös käyttäjätunnusten käyttämiseen liittyvää selvitystä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, Asiakkaan tietoturvan varmistamiseksi ja edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi. Selvitys toimitetaan Sanomalle sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai muulla erikseen ilmoitetulla tavalla.

Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää Sanoma-tiliä. Maksullisten palveluiden osalta, käyttöön voi liittyä lisäksi tilausehdoissa määriteltyjä rajoituksia. Esimerkiksi käyttäjätunnusten päällekkäinen käyttö useilla päätelaitteilla voi olla rajoitettua.

2.4. Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Sanomalle pyydetyt Palvelua tai sen toteuttamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa tietojensa muutoksista. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tämän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

2.5. Muiden palveluntarjoajien palveluiden ehdot

Palveluihin jotka on saatettu Asiakkaan saataville Applen AppStoren, Google Playn tai muun palveluntarjoajan kautta, sovelletaan lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja tietosuojalauseketta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Sanoma vastaa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

2.6. Palkinnot

Palvelun yhteydessä voi olla mahdollista voittaa taitoon perustuvissa kilpailuissa ja sattumaan perustuvissa arvonnoissa erilaisia Sanoman tai sen yhteistyökumppanien ja sponsorien kulloinkin tarjoamia palkintoja. Palkinnot myöntää joko Sanoma tai Palvelun yhteydessä ilmoitettu yhteistyökumppani tai sponsori. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Arvonnan järjestäjät vastaavat arpajaisverosta. Kilpailusta saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi ja palkinnon antajan sekä Asiakkaan tulee ilmoittaa se verottajalle. Sanoma ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen (kuten Palvelun yhteistyökumppanin) myöntämistä palkinnoista, palkintojen saatavuudesta, toimivuudesta, niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.

Palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saaja ilmoittaa Palvelun tarjoajalle tai palkinnon myöntävälle yhteistyökumppanille palkinnosta tehtävää veroilmoitusta varten tarvittavat henkilötiedot. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkinnon antaja varaa oikeuden muuttaa palkintoja ajankohdasta riippumatta, ilmoittamalla asiasta etukäteen Palvelun yhteydessä.

3. Palvelun ja omistus- ja tekijänoikeudet

3.1. Sanoman oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu (”Sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Sanomalla, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Sanoma pidättää itsellään kaikki oikeudet Sisältöön, ellei toisin ole mainittu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin hyödyntää Palvelua Sanoman tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten.

Sisällön tai sen osan saattaminen yleisön saataviin välittämällä, levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Sisällöstä tai sen osasta ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Sisällöstä tai niiden osista, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön.

3.2. Asiakkaan toimittama materiaali

Sanomalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palveluun toimittamaa tai Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) tai muutoin Sanoman käyttöön lähettämää tai välittämää materiaalia (esimerkiksi kuva-, video- ja tekstimateriaali) Sanoman liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Sanomalla on omassa harkinnassaan oikeus olla julkaisematta Asiakkaan toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva-, video- tai muuta materiaalia, vastaa hän samalla siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset kaikilta materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Sanoma ja/tai Sanoman yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tai erikseen sovitulla tavalla, kuten kaupallisesti tai uutistarkoituksessa. Materiaalin lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Sanoma ei vastaa Asiakkaan näiden Käyttöehtojen tai Erityisehtojen vastaisesti lähettämästä materiaalista tai siihen liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

3.3.Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on hyvän tavan mukaisesti oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle, ellei Palvelun Erityisehdoissa tai muutoin Palvelun yhteydessä ole toisin todettu. Muunlainen linkittäminen voi myös erikseen olla mahdollistettu tai sallittu muilla tavoin itse Palvelussa.

Hyvä tapa muun muassa edellyttää, ettei linkittäminen tapahdu sopimattomassa tai loukkaavassa yhteydessä, ja ettei linkittäminen luo virheellistä käsitystä Sanoman ja linkittäjän tai muun tahon suhteesta taikka loukkaa Sanoman immateriaalioikeuksia.

Linkitetyn sivuston on auettava tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muu linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa, esimerkiksi osaksi kaupallista sisältöpalvelua taikka tietokannan tai uuden palvelun tuottamiseksi on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Sanomalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa linkitykseen koska tahansa, sekä kieltää linkitys, joka voi aiheuttaa haittaa Sanoman liiketoiminnalle tai maineelle.

4. Kommentointi ja käyttäjien välinen toiminta

Palveluissa voi tapahtua Asiakkaan ja muiden käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Sanoma ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palvelussa olevaan toimitukselliseen sisältöön voi liittyä kommentointiosio, jossa julkaistavat kirjoitukset valitsee kyseisestä sisällöstä vastaavan julkaisun toimitus. Kommentoinnissa julkaistavat kirjoitukset mielipiteet eivät välttämättä edusta kyseisen julkaisun, sen toimituksen tai Sanoman mielipiteitä tai linjaa.

Kirjoittaja myöntää Sanomalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt kommentointiosioon.

Kommentointiosiossa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Sanomalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Kommentointiosioon toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Palvelun yhteydessä voidaan antaa tarkempia ohjeita kommentointiin liittyen.

5. Ehtojen ja Palvelun muuttaminen

5.1. Ehtojen muuttaminen

Sanomalla on oikeus tehdä ehtoihinsa vapaasti sellaisia muutoksia, jotka eivät koidu Asiakkaan vahingoksi.

Muussa tapauksessa Sanoma varaa oikeuden muuttaa Palvelun käyttöä koskevia Käyttöehtoja, Erityisehtoja, sekä Palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Lisäksi, jos arvonlisävero tai jokin muu soveltuva vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Sanomalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Ellei muuta ole ilmoitettu, astuvat muutokset voimaan välittömästi. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Asiakas noudattamaan muutettuja ehtoja.

5.2. Palvelun muuttaminen

Sanoma pyrkii kehittämään Palveluita ja huolehtimaan niiden mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Sanomalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa Palvelun tai niiden osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita niihin liittyviä seikkoja sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi. Sanomalla on perustellusta syystä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Mikäli Sanoma lopettaa maksullisen Palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Sanomalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Sanoma pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

6. Vastuu ja vahingonkorvaus

6.1. Sanoman vastuusta

Sanoma on vastuussa Asiakkaalle Sanoman tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Sanoma on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Asiakkaan kärsimä vahinko ylittää näiden Käyttöehtojen tai Erityisehtojen mukaisesti Asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen.

Sanoma ei missään tapauksessa vastaa Asiakkaalle Palvelusta tai muusta syystä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sanoma ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Sanoma vastaa Palveluun itse tuottamastaan Sisällöstä. Sanoma ei vastaa muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Sanoma ei myöskään vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sen sisällöstä, taikka niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista miltään osin silloinkaan, kun näihin pääsee Sanoman Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Vahingonkorvausta on vaadittava Sanomalta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten Palveluiden osalta Sanoman vastuu kaikista vahingoista rajoittuu Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta Palvelusta tai tuotteesta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

6.2. Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa itse Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen, Erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanomalle, Sanoman sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille.

Asiakas vastaa lain, ehtojen ja hyvän tavan vastaisesta toiminnastaan ja sitoutuu korvaamaan Sanomalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

7. Tietosuoja

7.1. Henkilötietojen käyttö

Sanoma käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Sanoman tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen lisäksi Palveluilla voi olla palvelukohtaisia kuvauksia henkilötietojen käsittelystä.

Sanoma käsittelee henkilötietoja muun muassa. Palvelun toimittamista, asiakasviestintää ja -palvelua, Palvelun personointia, tuotekehitystä, kävijämittausta sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten.

Sanoma voi lähettää Asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Asiakkaan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut tallennetaan asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten.

Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin Sanoman tietosuojalausekkeessa .

7.2. Evästeet

Palveluissa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita Sanoman evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

Sanoma käyttää evästeitä muun muassa Palveluiden toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan, käyttäjäkyselyiden tai sivuston käytettävyyden testaamiseen ja analysointiin sekä mainonnan tehon mittaamiseen ja kohdentamiseen.

8. Muut ehdot

8.2.Sopimuksen siirtäminen

Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sanomalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet ja henkilörekisterit Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle.

8.2. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat Käyttöehtojen ja Erityisehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

Sanoma ei vastaa vahingosta tai viivästymisestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

8.3. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin, sekä Erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sovintoon, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.

Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan . Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin , joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

8.4. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

9. Yhteystiedot

10. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 5.3.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluehdot

Tietosuoja ja käyttöehdot

Tietosuoja ja käyttöehdot

 • Käyttöehdot
  • Johdanto
  • Sinun ja Googlen välinen sopimussuhde
  • Googlen palvelujen käyttö
  • Sisältö Googlen palveluissa
  • Ohjelmistot Googlen palveluissa
  • Ongelmat ja erimielisyydet
  • Tietoja näistä ehdoista
 • Päivitykset
 • Yhteenveto muutoksista
 • Määritelmät
 • Palvelut ja palvelukohtaiset lisäehdot
 • Miten Google käsittelee viranomaisten käyttäjätietopyyntöjä

Googlen palveluehdot

Voimassa 31. maaliskuuta 2020 alkaen | Arkistoidut versiot | Lataa PDF

Mitä nämä ehdot kattavat

Tiedämme, että nämä käyttöehdot voi olla helppo jättää lukematta, mutta on oleellista tietää, mitä voit odottaa meiltä käyttäessäsi Googlen palveluja, ja mitä me odotamme sinulta.

Nämä käyttöehdot heijastavat Googlen liiketoimintoja, yritykseemme soveltuvia lakeja ja tiettyjä pysyviä vakaumuksiamme. Näin olleen nämä käyttöehdot auttavat määrittämään suhteesi Googlen kanssa kun käytät palvelujamme. Nämä ehdot sisältävät esimerkiksi seuraavat aiheet:

 • Mitä voit odottaa meiltä kertoo tavoistamme tarjota ja kehittää palveluja
 • Mitä odotamme sinulta, jossa määritetään tietyt säännöt palvelujemme käytölle
 • Googlen palvelujen sisältö, jossa kuvataan palveluissamme näkyvän sisällön immateriaalioikeudet riippumatta siitä, kuuluuko sisältö sinulle, Googlelle vai muille
 • Ongelmat ja erimielisyydet, jossa kuvataan muut lakisääteiset oikeutesi ja mitä on odotettavissa, jos joku rikkoo näitä ehtoja

Käyttämällä palvelujamme hyväksyt nämä ehdot, joten on tärkeää että ymmärrät ne hyvin.

Näiden ehtojen lisäksi meillä on tietosuojakäytäntömme. Se ei ole osa näitä ehtoja, mutta siihen tutustumalla ymmärrät paremmin, miten voit päivittää, muokata, viedä ja poistaa tietojasi.

Palveluntarjoaja

Googlen palvelujen tarjoaja ja sopimusosapuoli on

Google LLC
perustettu Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien mukaisesti ja toimii Yhdysvaltain lakien alla

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
Yhdysvallat

Ikärajat

Jos ikäsi ei riitä oman Google-tilin ylläpitämiseen nähden, sinulla on oltava vanhempasi tai laillisen huoltajasi lupa käyttää Google-tiliä. Vanhemman tai laillisen huoltajan on luettava nämä ehdot kanssasi.

Jos olet lapsen vanhempi tai laillinen huoltaja ja annat hänen käyttää palveluita, nämä ehdot koskevat sinua, ja olet vastuussa lapsesi toiminnasta palveluissa.

Joissakin Googlen palveluissa on lisäikärajoja, jotka on ilmoitettu palvelukohtaisissa lisäehdoissa ja ‑käytännöissä.

Sisältö

Sinun ja Googlen välinen sopimussuhde

Nämä ehdot auttavat määrittämään suhteesi Googlen kanssa. Yleisesti ottaen annamme sinulle luvan käyttää palveluitamme, jos suostut noudattamaan näitä ehtoja, jotka ovat sidoksissa Googlen liiketoimintoihin ja tapoihin ansaita tuloja. ”Google”, ”me” ja vastaavat ilmaukset viittaavat Google LLC:hen ja sen tytäryhtiöihin.

Mitä voit odottaa meiltä

Erilaisten hyödyllisten palvelujen tarjoaminen

Palvelumme on suunniteltu toimimaan yhdessä, jolloin sinun on helpompi siirtyä toiminnosta toiseen. Esimerkiksi Maps voi muistuttaa sinua lähtemään tapaamiseen, joka näkyy Google Kalenterissa.

Googlen palvelujen parantaminen

Kehitämme jatkuvasti uutta teknologiaa ja ominaisuuksia palvelujemme parantamiseksi. Investoimme esimerkiksi tekoälyyn, joka käyttää koneoppimista roskasisällön ja haittaohjelmien havaitsemiseen ja estämiseen sekä uusien ominaisuuksien (kuten samanaikaisen kääntämisen) tarjoamiseen. Jatkuvaan palvelujen parantamiseen kuuluu, että aika ajoin lisäämme tai poistamme ominaisuuksia ja toimintoja, lisäämme tai vähennämme palvelujemme rajoituksia sekä avaamme uusia palveluja ja lopetamme vanhoja.

Jos teemme merkittäviä palveluamme heikentäviä muutoksia tai jos lopetamme jonkin palvelun, saat meiltä ilmoituksen kohtuullisessa ajassa etukäteen ja mahdollisuuden viedä Google-tilisi sisällön Google Takeoutilla, paitsi jos tilanne on kiireellinen esimerkiksi väärinkäytön estämiseksi, lakivaatimusten täyttämiseksi tai turvallisuus- ja käytettävyysongelmien ratkaisemiseksi.

Mitä odotamme sinulta

Näiden ehtojen ja palvelukohtaisten lisäehtojen noudattaminen

Tarjoamme luettavaksesi myös käytäntöjä, ohjekeskusartikkeleita ja muita resursseja, jotka vastaavat yleisiin kysymyksiin ja asettavat odotuksia palvelujemme käytölle. Näitä resursseja ovat tietosuojakäytäntö, tekijänoikeuksien ohjekeskus, turvallisuuskeskus ja muut sivut, joille pääsee käytäntösivustoltamme.

Vaikka annamme sinulle luvan käyttää palvelujamme, pidätämme itsellämme kaikki palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet.

Muiden kunnioittaminen

Palvelukohtaiset lisäehtomme ja käytäntömme sisältävät lisätietoja asianmukaisesta toiminnasta jota jokaisen näitä palveluja käyttävän tulee noudattaa. Jos huomaat, että muut eivät noudata näitä sääntöjä, monissa palveluissamme voit ilmoittaa väärinkäytöksestä. Jos väärinkäytösilmoituksesta seuraa toimia, meillä on tähän oikeudenmukainen menetelmä, jota kuvataan osiossa Toiminta ongelmatapauksissa.

Lupa käyttää sisältöäsi

Jotkin palvelumme on suunniteltu niin, että voit ladata, tallentaa, lähettää, vastaanottaa tai jakaa sisältöäsi. Sinulla ei ole velvollisuutta tuottaa palveluihimme mitään sisältöä, ja voit itse päättää, mitä sisältöä tarjoat. Jos päätät ladata tai jakaa sisältöä, varmista, että sinulla on tähän tarvittavat oikeudet ja että sisältö on lainmukaista.

Käyttöoikeus

Sisältösi on edelleen sinun, eli mahdolliset sisältöäsi koskevat immateriaalioikeudet pysyvät sinulla. Luomasi luovan sisällön, kuten kirjoittamiesi arvostelujen, immateriaalioikeudet kuuluvat sinulle. Sinulla voi myös olla oikeus jakaa toisen henkilön luovaa aineistoa hänen luvallaan.

Tarvitsemme sinulta luvan, jos immateriaalioikeutesi rajoittavat mahdollisuuksiamme käyttää sisältöäsi. Myönnät luvan Googlelle tämän käyttöoikeuden kautta.

Mitä se kattaa

Tämä käyttöoikeus kattaa sisältösi, jos sisältö on suojattu immateriaalioikeuksilla.

Mitä se ei kata

 • Tämä käyttöoikeus ei vaikuta oikeuteesi yksityisyyteen — se koskee vain immateriaalioikeuksiasi.
 • Tämä käyttöoikeus ei kata seuraavan tyyppisiä sisältöjä:
  • antamasi julkisesti saatavilla olevat tosiasialliset tiedot, kuten paikallisen yrityksen osoitteen korjaus; kyseiset tiedot eivät vaadi käyttöoikeutta, koska ne katsotaan yleiseksi tiedoksi, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä
  • antamasi palaute, kuten ehdotukset palvelujemme parantamiseksi; palautteesta on lisätietoja jäljempänä Palveluihin liittyvä viestintä ‑osiossa.

Laajuus

Oikeudet

Tämän käyttöoikeuden nojalla Google saa

 • ylläpitää, jäljentää, jaella, välittää ja käyttää sisältöäsi, esimerkiksi tallentaa sisältöäsi järjestelmiimme ja tuoda se saatavillesi mistä tahansa käsin
 • julkaista sisältöäsi tai esittää tai näyttää sitä julkisesti, jos olet tuonut sen muiden nähtäville
 • muokata ja luoda sisältöösi perustuvia johdannaisteoksia esimerkiksi muotoilemalla niitä uudelleen tai kääntämällä niitä
 • alilisensoida nämä oikeudet
  • muille käyttäjille, jotta palvelut toimivat suunnitellusti, esimerkiksi sallimalla sinun jakaa valokuvia valitsemillesi ihmisille
  • sopimuskumppaneille, jotka ovat allekirjoittaneet kanssamme näiden ehtojen mukaisia sopimuksia, vain alla olevassa Tarkoitus-osiossa mainittuihin rajoitettuihin tarkoituksiin

Tarkoitus

Käyttöoikeus annetaan näihin rajoitettuihin tarkoituksiin

 • palvelujen tarjoaminen ja parantaminen, eli palvelujen asianmukaisen toiminnan varmistaminen sekä uusien ominaisuuksien ja toimintojen luominen; voimme esimerkiksi analysoida sisältöäsi automatisoiduilla järjestelmillä ja algoritmeilla
  • roskapostin, haittaohjelmien ja laittoman sisällön varalta
  • mallien löytämiseksi datasta, esimerkiksi sen määrittelemiseksi, milloin Google Kuvissa ehdotetaan uutta albumia toisiinsa liittyvien kuvien ryhmittelyä varten
  • yksilöidäksemme palveluja sinulle esimerkiksi antamalla suosituksia sekä personoimalla hakutuloksia, sisältöä ja mainoksia (joiden asetuksia voit muuttaa tai jotka voit poistaa käytöstä mainosasetuksista)

  Tämä analyysi tehdään sisältöä lähetettäessä, vastaanotettaessa ja tallennettaessa.

 • julkisesti jakamasi sisällön käyttäminen palvelujen mainostamiseen; voimme esimerkiksi siteerata kirjoittamaasi arvostelua Google-sovelluksen mainostamiseksi tai näyttää kuvakaappauksen Play Kaupan sovelluksestasi Google Playn mainostamiseksi
 • uuden teknologian ja palvelujen kehittäminen Googlelle näiden ehtojen mukaisesti

Kesto

Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin sisältösi on suojattu immateriaalioikeuksilla.

Jos poistat palveluistamme sisältöä, joka kuuluu tämän käyttöoikeuden soveltamisalaan, järjestelmämme lopettavat sisällön tuomisen julkisesti saataville kohtuullisen ajan kuluessa. Tähän on kaksi poikkeusta:

 • Jos jaoit sisältösi muille ennen sen poistamista. Jos esimerkiksi jaoit kuvan ystävälle, joka kopioi sen tai jakoi sen edelleen, kyseinen kuva voi edelleen näkyä ystäväsi Google-tilillä, vaikka poistaisit sen omalta Google-tililtäsi.
 • Jos julkaiset sisältösi muiden yritysten palveluissa, hakukoneet, mukaan lukien Google Haku, saattavat löytää sisältösi ja näyttää sitä hakutuloksissaan myös jatkossa.

Googlen palvelujen käyttö

Google-tilisi

Jos täytät ikävaatimukset, voit luoda itsellesi Google-tilin. Joidenkin palvelujen toiminta edellyttää, että sinulla on Google-tili — tarvitset Google-tilin esimerkiksi Gmailin käyttöä varten, jotta voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia.

Olet vastuussa toiminnastasi Google-tilillä, mukaan lukien kohtuullisista toimista Google-tilisi turvallisuuden ylläpitämiseksi, ja kehotamme sinua tekemään tietosuojatarkistuksen säännöllisesti.

Googlen palvelujen käyttäminen organisaation puolesta

Palveluihin liittyvä viestintä

Palvelujemme tarjoamiseksi lähetämme sinulle joskus palveluilmoituksia ja muita tietoja. Lue Googlen tietosuojakäytännöstä, miten kommunikoimme kanssasi.

Jos päätät antaa meille palautetta, kuten ehdotuksia palvelujemme parantamiseen, voimme toimia palautteen mukaisesti ilman velvoitteita.

Sisältö Googlen palveluissa

Sinun sisältösi

Joissakin palveluissamme sinulla on mahdollisuus julkaista sisältöä yleiseen käyttöön — voit esimerkiksi julkaista kirjoittamasi tuote- tai ravintola-arvostelun tai ladata luomasi blogipostauksen.

 • Katso Sisältösi käyttölupa ‑kohdasta lisätietoja sisältöösi liittyvistä oikeuksistasi ja siitä, miten sisältöäsi käytetään palveluissamme.
 • Lue Sisältösi poistaminen ‑kohdasta, miksi ja miten voimme poistaa käyttäjien luomaa sisältöä palveluistamme.

Jos uskot, että joku loukkaa immateriaalioikeuksiasi, voit lähettää meille ilmoituksen rikkomuksesta, niin ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi jäädytämme tai suljemme toistuvasti tekijänoikeuksia rikkovien käyttäjien Google-tilit tekijänoikeuksien ohjekeskuksessa kuvatulla tavalla.

Googlen sisältö

Joissakin palveluissamme on sisältöä, joka kuuluu Googlelle, esimerkiksi monet Google Mapsin kuvitukset. Voit käyttää Googlen sisältöä näiden ehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten lisäehtojen sallimalla tavalla, mutta pidätämme itsellämme kaikki sisältöömme liittyvät aineettoman omaisuuden oikeudet. Älä poista, peitä tai muuta mitään brändimerkkejämme, logojamme tai oikeudellisia ilmoituksiamme. Jos haluat käyttää brändimerkkejämme tai logojamme, lue Googlen brändiä koskevat luvat ‑sivu.

Muu sisältö

Joidenkin palvelujen kautta saat pääsyn sisältöön, joka kuuluu toisille henkilöille tai organisaatioille (esimerkiksi kaupan omistajan kuvaus yrityksestään tai Google Uutisissa näkyvä sanomalehtiartikkeli). Et voi käyttää tätä sisältöä ilman kyseisen henkilön tai organisaation lupaa, ellei laki sitä erikseen salli. Toisten henkilöiden tai organisaatioiden sisällössä ilmaistut näkemykset kuuluvat sisällön luojille eivätkä välttämättä vastaa Googlen näkemyksiä.

Ohjelmistot Googlen palveluissa

Osa palveluistamme sisältää ladattavia ohjelmistoja. Myönnämme sinulle oikeuden käyttää kyseisiä ohjelmistoja osana palveluja.

Joissakin palveluissamme on ohjelmistoja, jotka tarjotaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehdoilla. Tarjoamme nämä ehdot käyttöösi. Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyy joskus ehtoja, jotka nimenomaisesti ohittavat osan näistä ehdoista, joten muista lukea kyseiset käyttöoikeudet.

Et saa kopioida, muokata, jaella, myydä tai vuokrata mitään palvelujemme tai ohjelmistojemme osia. Et saa myöskään selvittää ohjelmistojen valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia, paitsi jos olet saanut Googlelta kirjallisen luvan tai jos se on sovellettavan lain mukaista.

Jos palvelu edellyttää tai sisältää ladattavia ohjelmistoja, kyseiset ohjelmistot päivittyvät joskus laitteellasi automaattisesti uuden version tai ominaisuuden tultua saataville. Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia joissakin palveluissa.

Ongelmat ja erimielisyydet

Sinulla on lain mukaan oikeus (1) tiettyyn palvelun laatuun ja (2) keinoihin ongelmien korjaamiseksi, jos jokin menee vikaan. Nämä ehdot eivät rajoita eivätkä poista näitä oikeuksia. Jos olet esimerkiksi kuluttaja, sinulla on edelleen kaikki sovellettavan lain suomat kuluttajia koskevat oikeudet.

Takuu

Tarjoamme palvelumme kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella. Jos emme pääse tässä takuussa kuvatulle laatutasolle, suostut kertomaan siitä meille, ja pyrimme ratkaisemaan ongelman yhdessä sinun kanssasi.

Vastuuvapauslausekkeet

Ainoat sitoumukset, jotka annamme palveluistamme (mukaan lukien palvelujen sisällöstä, palvelujemme toiminnoista tai niiden luotettavuudesta, saatavuudesta tai kyvystä täyttää tarpeitasi) on (1) kuvattu Takuu-osiossa, (2) ilmoitettu palvelukohtaisissa lisäehdoissa tai (3) annettu sovellettavien lakien nojalla. Emme anna muita sitoumuksia palveluistamme.

Ellei laki niin edellytä, emme myöskään tarjoa epäsuoria takuita, kuten takuuta soveltumisesta kaupankäyntiin tai tiettyyn käyttötarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Vastuut

Kaikille käyttäjille

Nämä ehdot rajoittavat vastuitamme vain sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Nämä ehdot eivät tarkemmin sanoen rajoita Googlen vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, petoksesta, vilpillisestä harhaanjohtamisesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöksestä.

Google ei vastaa mistään menetyksistä muuten kuin tässä osiossa (Ongelmat ja ristiriidat) kuvattujen oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, elleivät ne johdu näiden ehtojen tai palvelukohtaisten lisäehtojen rikkomuksista.

Vain yrityskäyttäjille ja organisaatioille

Jos olet yrityskäyttäjä tai edustat organisaatiota, lain sallimissa rajoissa

 • Korvaat Googlelle sekä sen johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille ja sopimuskumppaneille kaikki kolmansien osapuolten oikeustoimista (mukaan lukien viranomaistoimista) aiheutuneet menetykset, jotka ovat seurausta palvelujen lainvastaisesta käytöstä tai näiden ehtojen tai palvelukohtaisten lisäehtojen rikkomisesta tai liittyvät niihin. Korvaukset kattavat kaikki vastuut tai kustannukset, jotka aiheutuvat vaatimuksista, menetyksistä, vahingoista, tuomioista, sakoista, kanteista tai oikeudenkäyntimaksuista.
 • Google ei ole vastuussa
  • liikevoiton, myyntitulojen, liiketoimintamahdollisuuksien, goodwill-arvon tai odotettujen säästöjen menetyksistä
  • epäsuorista tai välillisistä menetyksistä
  • rangaistusluonteisista vahingonkorvausksista
 • Googlen kokonaisvastuu, joka johtuu näistä ehdoista tai liittyy niihin, on enimmillään näistä suurempi: (1) 500 USD tai (2) 125 % maksuista, jotka olet tehnyt rikkomusta edeltävien 12 kuukauden aikana voidaksesi käyttää kyseisiä palveluita.

Jos sinut on lain nojalla vapautettu tietyistä vastuista, kuten vahingonkorvauksista, kyseiset vastuut eivät koske sinua näiden ehtojen yhteydessä. Tietyt oikeudelliset velvoitteet eivät koske esimerkiksi Yhdistyneitä kansakuntia, eivätkä nämä ehdot ohita tätä koskemattomuutta.

Toiminta ongelmatapauksissa

Ennen kuin ryhdymme alla kuvattuihin toimiin, ilmoitamme sinulle etukäteen, kun se on kohtuudella mahdollista, kerromme toiminnan syyn ja annamme sinulle mahdollisuuden korjata ongelma, ellemme kohtuudella usko, että se

 • aiheuttaisi haittaa tai vastuuvelvollisuuden käyttäjälle, kolmannelle osapuolelle tai Googlelle
 • rikkoisi lakia tai lainvalvontaviranomaisen määräystä
 • vaarantaisi tutkinnan
 • vaarantaisi palvelujemme tarjoamisen, toiminnan tai turvallisuuden.

Sisältösi poistaminen

Jos kohtuudella uskomme, että sisältösi (1) on näiden ehtojen, palvelukohtaisten lisäehtojen tai käytäntöjen vastaista, (2) sovellettavien lakien vastaista tai (3) mahdollisesti käyttäjille, kolmansille osapuolille tai Googlelle vahingollista, pidätämme oikeuden poistaa koko sisällön tai osia siitä sovellettavan lain mukaisesti. Esimerkkejä ovat lapsipornografia, ihmiskaupan tai häirinnän mahdollistava sisältö ja toisen henkilön immateriaalioikeuksia rikkova sisältö.

Googlen palvelujen käyttöoikeutesi jäädyttäminen tai lopettaminen

Google pidättää oikeuden jäädyttää tai lopettaa palvelujen käyttöoikeutesi tai poistaa Google-tilisi näissä tapauksissa:

 • Rikot näitä ehtoja, palvelukohtaisia lisäehtoja tai käytäntöjä merkittävästi tai toistuvasti
 • Lakivaatimus tai oikeuden määräys velvoittaa meitä
 • Meillä on syytä uskoa, että toimintasi aiheuttaa vahinkoa tai vastuuvelvollisuuden käyttäjälle, kolmannelle osapuolelle tai Googlelle esimerkiksi hakkeroinnin, tietojenkalastelun, roskapostittamisen, muiden harhaanjohtamisen tai sinulle kuulumattoman sisällön kopioimisen seurauksena

Jos Google-tilisi on mielestäsi jäädytetty tai suljettu virheen takia, voit tehdä valituksen.

Voit tietysti lopettaa palvelujemme käytön milloin tahansa. Jos lopetat jonkin palvelun käytön, kuulemme mielellämme syyn, jotta voimme jatkaa palvelujemme parantamista.

Riitojen ratkaisu, sovellettava laki ja tuomioistuimet

Mikäli haluat ottaa Googleen yhteyttä, löydät lisätietoja yhteydenottosivultamme.

Kaikkiin näistä ehdoista, palvelukohtaisista lisäehdoista tai niitä koskevista palveluista aiheutuviin tai niihin liittyviin riitoihin sovelletaan lainvalintasäännöistä riippumatta Kalifornian lakia. Kiistat ratkaistaan yksinomaan Kalifornian Santa Claran piirikunnan liittovaltio- tai osavaltiotason tuomioistuimissa. Sinä ja Google hyväksytte kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan.

Jos sovellettavat paikalliset lait estävät tiettyjen riita-asioiden ratkaisemisen kalifornialaisessa tuomioistuimessa, voit saattaa riita-asian vireille paikallisessa tuomioistuimessa. Jos taas sovellettavat paikalliset lait estävät paikallista tuomioistuinta ratkaisemasta riita-asioita Kalifornian lakien mukaisesti, riita-asioiden käsittelyssä noudatetaan asuinmaasi, osavaltiosi tai asuinpaikkasi lakeja.

Tietoja näistä ehdoista

Sinulla on tiettyjä laillisia oikeuksia, joita ei voida rajoittaa näiden käyttöehtojen kaltaisilla sopimuksilla. Näiden ehtojen ei ole tarkoitus millään tavoin rajoittaa kyseisiä oikeuksia.

Näissä ehdoissa kuvataan sinun ja Googlen välinen sopimussuhde. Ne eivät myönnä laillisia oikeuksia muille ihmisille tai organisaatioille, vaikka muut osapuolet hyötyisivätkin sopimussuhteesta näiden ehtojen mukaisesti.

Haluamme että ehdot ovat helpot ymmärtää, joten olemme käyttäneet niissä esimerkkejä palveluistamme. Kaikki mainitut palvelut eivät kuitenkaan välttämättä ole saatavilla maassasi.

Jos nämä ehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten lisäehtojen kanssa, palvelun käyttöön sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä lisäehtoja.

Mikäli ilmenee, että jokin ehto on mitätön tai pätemätön, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin ehtoihin tai niiden voimassaoloon.

Jos et noudata näitä ehtoja tai palvelukohtaisia lisäehtoja emmekä ryhdy toimiin välittömästi, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme mistään oikeuksistamme (kuten mahdollisuudesta ryhtyä tällaisiin toimiin myöhemmin).

Voimme päivittää näitä ehtoja ja palvelukohtaisia lisäehtoja (1) vastaamaan palvelujemme tai liiketoimintatapojemme muutoksia (esimerkiksi lisätessämme uusia palveluja, ominaisuuksia, teknologioita, hintoja tai etuja tai poistaessamme vanhoja), (2) lakeihin, säädöksiin ja turvallisuuteen liittyvistä syistä tai (3) estääksemme väärinkäytöksiä ja vahinkoja.

Jos muutamme merkittävästi näitä ehtoja tai palvelukohtaisia lisäehtoja, ilmoitamme sinulle etukäteen kohtuullisella varoitusajalla ja voit tutustua muutoksiin, paitsi (1) kun julkaisemme uuden palvelun tai ominaisuuden tai (2) jos tilanne on kiireellinen esimerkiksi meneillään olevien väärinkäytösten estämiseksi tai lakivaatimusten täyttämiseksi. Jos et hyväksy käyttöehtoihin tekemiämme muutoksia, sinun on poistettava sisältösi ja lopetettava palveluiden käyttö. Voit myös lopettaa sopimussuhteen kanssamme milloin tahansa sulkemalla Google-tilisi.

Määritelmät

EU:n alustojen ja yritysten välistä toimintaa koskevat säädökset

asetus (EU) 2020/1150 oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

Immateriaalioikeudet

oikeudet henkilön mielikuvituksen tuotteisiin, kuten keksintöihin (patenttioikeudet), kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin (tekijänoikeudet), muotoiluun (mallioikeudet) sekä kaupankäynnissä käytettyihin symboleihin, nimiin ja kuviin (tavaramerkit) – immateriaalioikeudet voivat kuulua sinulle, toiselle henkilölle tai organisaatiolle.

korvata vahingot tai vahingonkorvaus

yksityishenkilön tai organisaation sopimuksen mukainen velvollisuus korvata toiselle yksityishenkilölle tai organisaatiolle menetykset, jotka koituvat kanteista tai muista oikeustoimista

kuluttaja

yksityishenkilö, joka käyttää Googlen palveluja ei-kaupallisesti ja yksityisesti oman liiketoimintansa, yrityksensä, erityistaitonsa tai ammattinsa ulkopuolella (katso yrityskäyttäjä)

organisaatio

oikeushenkilö (kuten yritys, järjestö tai oppilaitos), ei yksittäinen henkilö

palvelut

Googlen tuotteet ja palvelut, joihin näitä ehtoja sovelletaan, löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/terms/service-specific – esimerkiksi

 • Googlen sovellukset ja sivustot (kuten Haku ja Maps)
 • alustat (kuten Google Play)
 • integroidut palvelut (upotettu muiden yritysten sovelluksiin tai sivustoihin, kuten Maps)
 • laitteet (kuten Google Home)

sisältösi

Sisältö, jonka kirjoitat, lataat, siirrät, tallennat, lähetät, vastaanotat tai jaat Googlelle palveluissamme. Esimerkkejä:

 • Luomasi Docs-, Sheets- ja Slides-tiedostot
 • Bloggerin kautta lataamasi blogipostaukset
 • Mapsin kautta lähettämäsi arvostelut
 • Driveen tallentamasi videot
 • Gmailin kautta lähettämäsi ja vastaanottamasi sähköpostit
 • Kuvien kautta kavereille jakamasi kuvat
 • Googlelle jakamasi matkasuunnitelmat

takuu

vakuutus siitä, että tuote tai palvelu toimii tietyllä tasolla

tavaramerkki

kaupankäynnissä käytetyt symbolit, nimet ja kuvat, joiden avulla tietyn yksityishenkilön tai organisaation tuotteet tai palvelut voidaan erottaa muista

tekijänoikeus

lakisääteinen oikeus, jonka nojalla alkuperäisen työn (kuten blogipostauksen, valokuvan tai videon) sisällöntuottaja voi päättää, saavatko muut käyttää alkuperäistä työtä ja miten.

tytäryhtiö

yhtiö, joka kuuluu Googlen kanssa samaan konserniin, eli Google LLC ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien seuraavat kuluttajapalveluja EU:ssa tarjoavat yritykset: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd ja Google Dialer Inc

vastuu

minkäänlaisen oikeudellisen vaatimuksen aiheuttamista menetyksistä riippumatta siitä, perustuuko vaatimus sopimukseen, rikkomukseen (mukaan lukien huolimattomuus) tai muuhun syyhyn ja olisiko menetyksiä voitu kohtuudella odottaa tai ennakoida

vastuuvapauslauseke

lausunto, joka rajoittaa jonkun laillista vastuuta

yrityskäyttäjä

yksityishenkilö tai yhteisö, joka ei ole kuluttaja (katso ”kuluttaja”)

Käyttöehdot

Näitä Fonecta palveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan alla lueteltuihin Fonectan verkkopalveluihin:

 • Fonecta Tili: Fonecta Tili joka on käyttäjätunnus, jolla asiakas voi kirjautua lukuisiin Fonectan tai sen kumppanien tarjoamiin online-palveluihin;
 • Fonecta.fi: Fonecta.fi on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea tietoa suomalaisista henkilöistä, yrityksistä sekä paikoista ja reiteistä. Rekisteröitynyt Fonecta Tilin käyttäjä saa käyttöönsä Fonecta.fi’n kautta myös tiettyjä maksullisia lisäpalveluita (kuten tietoa ajoneuvoista ajoneuvojen rekisterinumeron perusteella);
 • Finder.fi: Finder.fi on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea tietoa suomalaisista yrityksistä. Finder.fi-palvelun sopimusasiakas saa käyttöönsä Finder.fi’n kautta myös tiettyjä maksullisia lisäpalveluita (kuten yksityishenkilöhaun ja tekstiviestilähetyksen);
 • Oma Fonecta: Oma Fonecta on yritysten itsepalvelukanava, jonka avulla Fonectan asiakas voi muun muassa käyttää ostamiaan palveluita, seurata raportoituja tuloksia ja tarkistaa tilaus- ja laskutustietoja;
 • Fonecta Caller: Fonecta Caller on hakupalvelu, josta asiakas voi hakea suomalaisista henkilöistä, yrityksistä sekä paikoista ja reiteistä, sekä tietoa ajoneuvoista ajoneuvojen rekisterinumeroiden perusteella; sekä
 • 020202 Caller: 020202 Caller on mobiilihakupalvelu, josta palveluun kirjautunut asiakas voi hakea tietoa suomalaisista henkilöstä, yrityksistä ja paikoista. Kirjautuminen tapahtuu lähettämällä 0202020 Caller -sovelluksen kautta tekstiviesti numeroon 020202;

kukin erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”. Fonectan Palvelut tarjoaa Fonecta Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä ”Fonecta”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Fonectan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Käyttämällä Fonectan Palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Joidenkin Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, ja osaa Palveluista voi käyttää myös rekisteröitymättä. Osaan Palveluista sovelletaan näissä Käyttöehdoissa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten eritysehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen, palvelukohtaisten eritysehtojen sekä tietosuojaselosteen sisällöstä.

FONECTAN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

I YLEISET EHDOT

Sopimuksen syntyminen ja asiakkaan velvollisuudet

Fonectan Palveluja koskeva sopimus asiakkaan ja Fonectan välillä syntyy, kun asiakas on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot, palvelukohtaiset erityisehdot ja Fonectan tietosuojaselosteen tai muulla Fonectan hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun Fonecta on hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös kun asiakas ryhtyy Fonectan hyväksymällä tavalla käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat palvelut tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

Tunnistautuminen ja/tai kirjautuminen Palveluun voi tapahtua joko asiakkaan itse luomilla tai tälle toimitetuilla käyttäjätunnuksella ja/tai salasanalla, IP-osoitteella tai näiden yhdistelmällä. Asiakas vastaa antamansa, tunnistamisessa käytettävän IP-osoitteen oikeellisuudesta ja toimivuudesta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään huolellisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa kaikesta Palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan tai asiakkaan antaman IP-osoitteen kautta. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Palvelun väärinkäytön estämiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan Fonectalle välittömästi, mikäli asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun. Asiakkaalla ei ole oikeuttaa luovuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmannelle osapuolelle ilman Fonectan kirjallista lupaa. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan eritystä huolellisuutta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa suojaamisessa Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Asiakas vastaa hallussaan olevien Palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelujen toimintaa tai televerkon liikennettä ja ovat yhteensopivia Palvelujen ja sen osana mahdollisesti toimitetun ohjelmiston kanssa.

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset mahdollisesti toimittamansa aineiston ja/tai henkilötietojen käyttöön ja niiden luovuttamiseen Fonectalle Palvelujen tuottamista (ml. asiakkaan materiaalin julkaiseminen) varten.

Asiakas vastaa siitä, että sen Palvelua varten toimittamat tai asiakkaan Palvelun avulla tai sen kautta toimitetut tai julkaistavat tiedot tai muu materiaali (asiakkaan viestit, muu aineisto, asiakasrekisterit ja henkilötiedot sekä esimerkiksi linkit mukaan lukien) sekä Fonectan asiakkaalle luovuttamien Palvelun/ tulosten ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen:

 • on oikeata ja ajantasaista;
 • ei ole ristiriidassa lain, viranomaisten määräysten, hyvien tapojen ja moraalin kanssa, eikä ole harhaanjohtavaa;
 • ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia;
 • ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai -koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Fonectalle tai kolmansille.

Mikäli viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tai mikäli Fonectalla on perusteltu syy olettaa, että Palvelua on käytetty Käyttöehtojen vastaisesti, Fonectalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Fonectaa vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sillä perusteella, ettei asiakkaan toimittama materiaali tai Palvelun käyttö ole Käyttöehtojen mukaista. Edellä mainitusta riippumatta Fonectalla on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse asiakkaan kustannuksella.

Palveluiden käyttö

Fonectalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta. Palvelut on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

Jos Palvelu edellyttää tai sisältää ladattavaa ohjelmistoa, Fonecta myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluiden osana toimitettua ohjelmistoa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää. Tämän käyttöoikeuden yksinomaisena tarkoituksena on mahdollistaa Fonectan tarjoamien Palveluiden käyttö näiden Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Asiakas ei saa kopioida, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään Palveluiden tai niihin liittyvien ohjelmistojen osaa, taikka selvittää ohjelmistojen valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia.

Fonectalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Fonecta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Fonecta tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Fonecta ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Fonecta tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Fonectan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Fonecta pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Fonecta ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Fonecta suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Fonecta ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Fonecta voi poistaa Palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt Käyttöehtoja.

Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin yksittäisen Palvelun verkkosivustolta. Fonecta voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska Fonectan sähköiset verkkopalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Tietosuoja

Fonecta säilyttää käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee tietoja Tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti; www.fonecta.fi/ehdot-ja-tietosuoja/tietosuoja

Mikäli asiakas käyttää Palvelua rekisteröityneenä Fonecta Tiliin, rekisteröi Fonecta tiedot, jotka asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen ja/tai tilauksen yhteydessä. Lisäksi Fonecta rekisteröi tällöin asiakkaan kirjautumisen Palveluun sekä asiakkaan Palvelussa tekemät toimenpiteet.

Palvelusta riippuen asiakas voi olla yhteydessä Fonectaan esimerkiksi yhteydenottolomakkeen, sähköpostin tai chat-sovelluksen välityksellä. Fonecta säilyttää näistä kanavista tehtyihin yhteydenottoihin liittyen Palvelun käyttäjän yhteystiedot ja lähetetyt viestit järjestelmissään.

Vastuunrajoitus

Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palveluita koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa tai Palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Fonecta ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palveluiden sisällöstä, niiden toiminnallisuudesta, virheettömyyttä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Fonecta tarjoaa Palvelut ”sellaisena kuin ne ovat”.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Fonecta ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa Fonectan sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

Fonectalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista esimerkiksi Palvelun kautta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Fonecta ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fonectan Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Fonectan ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

II PALVELUKOHTAISET ERITYISEHDOT:

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta Tili -palveluun:

 1. Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä veloitetaan 0.25 euron rekisteröitymismaksu. Rekisteröitymismaksu veloitetaan käyttäjän oman operaattorin toimesta puhelinlaskussa.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan 020202 Caller -palvelussa:

 1. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä veloitetaan 0.10 euron rekisteröitymismaksu. Rekisteröitymismaksu veloitetaan käyttäjän oman operaattorin toimesta puhelinlaskussa.
 2. Palveluun sovelletaan lisäksi Googlen käyttöehtoja; https://www.google.com/policies/terms/. Käyttämällä Palvelua asiakas sitoutuu noudattamaan myös kyseisiä ehtoja.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi sekä Oma Fonecta -palveluihin:

 1. Palvelua tulee käyttää mahdollisimman uudella selaimella, esimerkiksi uusimmalla versiolla automaattisesti päivittyvästä selaimesta (Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge), Microsoft Internet Explorer 11, Apple Safari 9 tai uudempi. Vanhemmalla selaimella käyttökokemus voi heikentyä tai Palvelun käyttö voi estyä. Jotkut selainten laajennukset, kuten mainosten näytön esto, voivat estää Palvelun ominaisuuksien osittaisen tai täyden toimimisen. Palvelun toimivuus edellyttää, että selaimessa on JavaScript päällä.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi, Fonecta Caller sekä 020202 Caller -palveluihin:

 1. Palvelussa olevat tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, palvelut, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti, videoesitykset, ääni, kuvat ja muut materiaalit (”Materiaalit”) ovat maailmanlaajuisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien lakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia. Materiaaleja ei saa kopioida, monistaa, muokata, julkaista, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman Fonectalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Materiaalista ei myöskään saa muodostaa toista teosta tai palvelua tai käyttää sitä osana toista teosta tai palvelua. Fonecta ja/tai sen toimittajat eivät takaa mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuustiedon perusteella. Fonecta saattaa myöntää käyttäjälle muita oikeuksia kirjallisesti, tai ne sisällytetään johonkin muuhun kohtaan Materiaalia. Fonecta ja/tai sen toimittajat pidättävät itselleen muut kuin suoraan myönnetyt oikeudet.Asiakas saa käyttää Palvelua tietokoneella tai muulla päätelaitteella omassa ei-kaupallisessa käytössään, jollei Fonecta ole nimenomaisesti antanut käyttäjälle muunlaista lupaa kirjallisesti tai yksittäiseen Materiaaliin liittyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeusehtojen perusteella. Tämä on käyttöoikeus, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia. Asiakas ei saa:(a) muokata Materiaaleja tai käyttää niitä yksityishenkilöihin kohdistuvaan suoramarkkinointiin tai mihinkään muuhunkaan kaupalliseen tarkoitukseen tai esitellä tai esittää, myydä tai vuokrata niitä julkisesti;
  (b) purkaa ohjelmistomateriaalien ohjelmakoodia, palauttaa sitä purkamisen jälkeen tai palauttaa sitä symboliselle konekielelle;
  (c) poistaa Materiaalista mitään tekijänoikeus- tai muuta omistuksen osoittavaa ilmoitusta;
  (d) siirtää Materiaaleja toiselle henkilölle;
  (e) siirtää henkilötietoja sisältävää Materiaalia sellaisiin maihin, joissa yksityisyyden suoja ei ole EU:n henkilötietolainsäädännön edellyttämällä tasolla. Käyttäjä suostuu ehkäisemään Materiaalien kaikenlaista luvatonta kopiointia.Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja sitoutuu korvaamaan Fonectalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.
 2. Materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista oletettua takuuta, kuten esimerkiksi takuuta teollisoikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät ole velvollisia korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet Materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka Fonectalle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fonecta ja sen toimittajat eivät takaa näissä Materiaaleissa olevien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden asioiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Fonecta saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin Materiaaleihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin. Fonecta ei sitoudu päivittämään Materiaaleja.
 3. Mikäli Palveluun on laitettu tekijän- tai lähioikeutta rikkovaa tai muuten lainvastaista materiaalia, siitä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: [email protected] Ilmoituksessa on lain mukaan yksilöitäväa) ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
  b) yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  c) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  d) tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  e) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  f) ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan Fonecta Caller ja 020202 Caller -palveluihin:

 1. Asiakas voi poistaa Palvelussa tekemästään toimenpiteestä laitteeseen tai, mikäli asiakas käyttää Palvelua kirjautuneena Fonecta Tiliin, Fonecta Tiliin kertyneet tiedot.
 2. Palvelu käyttää käyttäjän laitteen paikannusominaisuuttaa esittääkseen hakutuloksia läheltä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän on mahdollista hakea myös ilman paikannusta. Ominaisuuden saa kytkettyä pois laitteen asetuksista, jolloin Palvelu ei saa käyttöönsä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän sijaintitietoja käsitellään yleensä kertaluonteisesti ja säilytetään vain paikantavien Palvelujen tuottamiseksi tarvittavan ajan. Lisää sijaintietojen käsittelystä löytyy Fonectan tietosuojaselosteesta.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi, Finder.fi, Fonecta Caller sekä 020202 Caller -palveluihin:

 1. Fonecta toimii Palvelussa mahdollisesti lähetettävien tekstiviestien osalta tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2020/917) mukaisena viestinnän välittäjänä. Fonecta säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaille suunnattuihin Palveluihin, poislukien 020202 Caller -palvelu:

 1. Asiakaskastuki on saatavilla numerossa 029 3000 003 arkisin klo 9 – 15. Puhelun hinta on mpm/pvm.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Seuraavia palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan yritysasiakkaille suunnattuihin Palveluihin:

 1. Asiakastuki on saatavilla numerossa 020 692 999 24 h vuorokaudessa. Puhelun hinta on: soitto matkapuhelinliittymästä 8,35 senttiä / puhelu + 18,05 senttiä / min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä / puhelu + 6,55 senttiä / min.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan Fonecta.fi palvelun osoitekirja ominaisuuteen:

Asiakas voi halutessaan lisätä henkilöiden yhteystietoja Fonecta.fi osoitekirjaan käyttöliittymän kautta. Osoitekirjaa voi käyttää ainoastaan kirjautuneena käyttäjänä. Osoitekirja on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Fonecta ei vastaa osoitekirjan toimivuudesta tai saatavuudesta.

Seuraavaa palvelukohtaista erityisehtoa sovelletaan 020202 Caller -palveluun:

 1. Asiakaskastuki on saatavilla numerossa 09 4272 0877 arkisin klo 9 – 15. Puhelun hinta on mpm/pvm.
 2. Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Seuraavaa erityisehtoa sovelletaan Palveluihin:

 1. Asiakaspalvelupuhelut tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

På Svenska:

ANVÄNDARVILLKOR FÖR FONECTA NÄTTJÄNSTER

ALLMÄNT

Dessa användarvillkor för Fonectas tjänster (”Användarvillkor”) tillämpas på Fonectas nättjänster som listas nedan.

 • Fonecta Konto (Fi: Fonecta Tili): Fonecta Konto är ett användarnamn med vilket kunden kan logga in i flera av Fonectas eller dess samarbetspartners nättjänster;
 • Fonecta.fi: Fonecta.fi är en söktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska personer, företag samt platser och rutter. En registrerad användare av Fonecta Konto får via Fonecta.fi även vissa avgiftsbelagda tilläggstjänster till sitt förfogande (exempelvis information om fordon med hjälp av fordonets registernummer);
 • Finder.fi: Finder.fi är en söktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska företag. En företag avtalskund av Finder.fi får även möjligheten att använda vissa avgiftsbelagda tilläggstjänster via Finder.fi (såsom privatpersonssökning och SMS-skickande).
 • Mitt eget Fonecta (Fi: Oma Fonecta): Mitt eget Fonecta är en självbetjäningskanal för företag med hjälp av vilken Fonectas kund bland annat kan använda de köpta tjänsterna, följa rapporterade resultat och granska beställnings- och faktureringsinformation;
 • Fonecta Caller: Fonecta Caller är en söktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska personer, företag, platser och rutter samt information om fordon med hjälp av fordonets registernummer;
 • 020202 Caller: 020202 Caller är en mobilsöktjänst med vilken kunden kan söka information om finländska personer, företag, platser och rutter. Kunden måste logga in i tjänsten genom att skicka ett sms via 020202 Caller tjänsten till följande nummer: 020202.

Var och en av tjänsterna benämns enskilt ”Tjänsten” och tillsammans ”Tjänsterna”. Fonecta Tjänsterna tillhandahålls av Fonecta Oy eller av ett bolag som tillhör samma koncern (härefter ”Fonecta”). Dessa användarvillkor tillämpas mellan Fonecta och användare av Tjänsten (härefter ”kund” eller ”användare”) både gällande Tjänstens nät- och mobilversion.

Genom att använda Fonectas Tjänster förbinder du dig till de vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren. Användning av vissa Tjänster kan förutsätta registrering medan andra kan användas utan registrering. För vissa Tjänster gäller det som i dessa Användarvillkor fastställts som särskilda villkor för en specifik Tjänst. Om de allmänna Användarvillkoren och de tjänstespecifika särskilda villkoren till någon del är motstridiga tillämpas i första hand det som bestäms i de tjänstespecifika särskilda villkoren. Ifall en tredje parts produkt eller tjänst används i anslutning till eller på annat sätt utnyttjas genom Tjänsten kan för dessa därutöver tillämpas tredje partens avtalsvillkor. Om användaren av Tjänsten är minderårig ska användaren försäkra sig om att vårdnadshavaren ger sitt samtycke till användning av Tjänsten och behandling av personuppgifter samt är medveten om innehållet i dessa Användarvillkor, de särskilda tjänstespecifika villkoren samt dataskyddsbeskrivningen.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR FONECTAS TJÄNSTER

I ALLMÄNNA VILLKOR

Avtalets uppkomst och kundens skyldigheter

Avtalet mellan kunden och Fonecta gällande Fonectas Tjänster träder i kraft när kunden har registrerat sig i en Tjänst som förutsätter registrering och godkänt de gällande Användarvillkoren, de tjänstespecifika särskilda villkoren och Fonectas dataskyddsbeskrivning, eller på annat av Fonecta godkänt sätt, exempelvis när Fonecta godkänt kundens beställning. Avtalet kan även träda i kraft när kunden tar Tjänsten i bruk på ett sätt som Fonecta godkänt. Avtalet tillämpas även på tjänster som beställs senare om inte annat avtalats gällande en specifik tjänst.

Identifiering och/eller registrering till Tjänsten kan ske antingen genom ett användar-ID skapat av kunden eller levererat till kunden och/eller ett lösenord, IP-adress eller en kombination därav. Kunden svarar för korrektheten och funktionsdugligheten av IP-adressen som används för identifiering.

Kunden binder sig till att förvara användar-ID:n och lösenordet omsorgsfullt. Kunden svarar för alla skador och kostnader som möjligen uppstår från användningen av Tjänsten, då de orsakats genom användning av kundens användar-ID och/eller lösenord eller den av kunden angivna IP-adressen. Kunden svarar för att användar-ID:n eller lösenordet inte hamnar i utomståendes vetskap. För att hindra missbruk av Tjänsten binder sig kunden till att informera Fonecta omedelbart, om kunden har orsak att misstänka att användar-ID:n eller lösenordet hamnat i tredje parts händer. Kunder har inte rätt att överlämna användar-ID:er eller lösenord till tredje parter utan Fonectas

skriftliga tillåtelse. Dessutom binder sig kunden till att tillämpa särskild omsorg för att skydda sin användar-ID och sitt lösenord utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kunden svarar för de, till sitt förfogande tillstående tjänsternas användning nödvändiga, apparaters, teleförbindelsers och till tjänsten icke-tillhörande programmens anskaffning, funktionsduglighet och till användning relaterade kostnader. Kunden svarar även för att dessa apparater och program inte skadar eller stör programmens funktion eller telenätverkets trafik, samt för att de är kompatibla med Tjänsten och eventuella program som levererats som en del av tjänsten.

Kunden försäkrar, att hen innehar alla nödvändiga rättigheter och samtycken för användning av det material och/ eller personuppgifter som hen möjligtvis levererat, samt för deras överlåtelse till Fonecta för produktion av Tjänster (bl.a. publicering av kundernas material).

Kunden svarar för att den för Tjänsten levererade eller m.h.a. eller via kundens Tjänst levererade eller utgivbara informationen och övrigt material (inkluderat kundens meddelanden, annat material, kundregister och personuppgifter samt t.ex. länkar) samt till Fonectas kund överlämnat Tjänstens resultat och funktionernas användning och utnyttjande:

 • är korrekt och uppdaterat;
 • inte står i strid med lag, myndighetsförordningar, god sed och moral, samt inte är vilseledande;
 • inte kränker tredje personers upphovsrätt, andra immateriella rättigheter eller andra rättigheter;
 • inte innehåller datavirus eller andra skadliga program eller koder, som kan orsaka skada för Fonecta eller tredje personer.

Ifall en myndighet eller tredje part visar, eller ifall Fonecta har grundad anledning att anta att Tjänsten har använts i strid med Användarvillkoren, har Fonecta, utan att höra kunden, rätt att radera dylikt kränkande material eller hindra dess användning utan kundens samtycke, men Fonecta har ingen skyldighet att göra så. Kunden svarar på egen bekostnad för de krav som ställts mot Fonecta på den grund, att materialet som kunden levererat eller Tjänstens användning inte har varit förenligt med användarvillkoren. Frånsett det ovannämnda, har Fonecta, om Fonecta så vill, ändå alltid rätt svara på dylika krav och sköta försvaret på kundens bekostnad.

Bruk av tjänsterna

Fonecta har rätt att producera Tjänsten på det sätt som Fonecta anser bäst samt ändra på innehållet i Tjänsten utan att meddela om detta. Tjänsterna är avsedda endast för kundens personliga och icke-kommersiella bruk om inte annat uttryckligen anges skriftligt.

Om Tjänsten förutsätter eller innehåller nedladdbar programvara beviljar Fonecta kunden en personlig, royaltyfri och icke-exklusiv rätt att använda programvaran som en del av Tjänsterna. Denna användarrätt kan inte överlåtas. Användarrätten har som enda syfte att möjliggöra bruk av Tjänster som erbjuds av Fonecta i enlighet med dessa Användarvillkor. Kunden får inte kopiera, redigera, sprida, sälja eller hyra ut någon del av Tjänsterna eller den programvara som utgör en del av dem och inte heller utreda programvarans framställningssätt eller försöka knäcka dess källkod.

Fonecta har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt med hänsyn till Tjänsten, med anledning av tekniska ändringar eller uppdateringar i Tjänsten eller andra installerings-, ändrings- eller servicearbeten. Fonecta strävar efter att avbrotten inte blir långvariga och att arbete utförs under en sådan tid och på ett sådant sätt att det förorsakar möjligast lite olägenhet.

Fonecta gör sitt yttersta för att Tjänsterna skall vara tillgängliga för kunden fortgående och utan avbrott. Fonecta ansvarar dock inte för att Tjänsterna fungerar utan avbrott, i real tid och felfritt. Fonecta eller dess licensgivare ansvarar under inga omständigheter för eventuell skada som förorsakas den använda programvaran eller information som finns däri, inklusive datasäkerhetsrisker (virus, informationsstölder osv.)

Eventuella avbrott och störningar i Tjänsten åtgärdas i huvudsak under Fonectas normala arbetstid och så snabbt som möjligt. Om förändringar i Tjänsten förorsakar avbrott strävar Fonecta efter att minimera olägenheterna för kunden och vidtar nödvändiga åtgärder. Fonecta ansvarar inte för skada och men som förorsakas av ovan nämnda åtgärder. Fonecta ansvarar inte för eventuella tillfälliga avbrott i Tjänsten som uppstår i samband med att Fonecta utför uppdaterings- eller servicearbete.

Fonecta kan avbryta kundens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om kunden trots anmärkningar väsentligen underlåter att iaktta dessa villkor.

Tjänsterna kan vara avgiftsfria eller avgiftsbelagda. För var och en Tjänst uppges om det är fråga om en avgiftsbelagd Tjänst. Användning av de avgiftsbelagda tjänsterna förutsätter att angivet pris och andra avgifter betalas. Gällande priser och prissättningsgrunder finns tillgängliga på respektive Tjänsts nätsida. Fonecta har rätt att ändra pris eller prissättningsgrund för en enskild Tjänst samt ändra en avgiftsfri Tjänst till att vara avgiftsbelagd och vice versa.

Konsumentskyddslagens bestämmelser om ångerrätt gäller inte för konsumentkunder vid köp av en Tjänst. Eftersom Fonectas elektroniska nättjänster är av sådan karaktär att Tjänsten i sin helhet är utförd eller Tjänstens elektroniska utförande med kundens godkännande har inletts redan innan avbeställningstidens utgång, har kunden inte rätt att avbeställa Tjänsten.

Datasekretess

Fonecta lagrar information om användaren konfidentiellt och behandlar informationen i enlighet med de principer som framgår av Dataskyddsbeskrivningen.

Om kunden använder Tjänsten genom registrering i Fonecta Konto, registrerar Fonecta den information som kunden uppger om sig själv i samband med registreringen och/eller beställningen. Därtill registrerar Fonecta kundens inloggning i Tjänsten samt de åtgärder som kunden utfört i Tjänsten.

Beroende på Tjänst kan kunden ta kontakt med Fonecta exempelvis genom kontaktformuläret, e-post eller med chat-applikationen. Beträffande kontaktmeddelanden som mottagits via dessa kanaler lagrar Fonecta mottagna meddelanden samt användarens kontaktuppgifter i sitt system.

Ansvarsbegränsning

Fonecta eller dess tjänsteleverantörer gör inga utfästelser gällande Tjänsterna utöver vad som explicit anges i dessa Användarvillkor eller de tjänstespecifika villkoren. Exempelvis förbinder sig Fonecta inte på något vis till att ansvara för Tjänsternas innehåll, deras funktionsduglighet, felfrihet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller lämplighet för kundens behov. Fonecta tillhandahåller Tjänsterna ”i befintligt skick”.

I den utsträckning lagen tillåter begränsar Fonecta sitt och sina tjänsteleverantörers ansvar för all indirekt skada, som till exempel utebliven inkomst eller vinst, förlorad information samt ekonomisk förlust eller indirekta skador. I den utsträckning lagen tillåter begränsas Fonectas och dess tjänsteleverantörers helhetsansvar gällande alla krav som omfattas av dessa villkor till 1000 euro.

Inget i detta avtal begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter.

Övrigt att observera

Fonecta förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Kunden informeras om ändringar i villkoren till exempel genom Tjänsten.

Tjänsten kan eventuellt innehålla länkar och kontakter till en tredje parts nätsidor. På dessa av en tredje part tillhandahållna tjänster eller applikationer tillämpas denna tredje parts användar- och övriga villkor. Fonecta ansvarar inte för dessa tredje parters nätsidor och har inte gett sitt godkännande till nätsidornas innehåll eller datasekretesspraxis.

Ett oöverkomligt hinder (force majeur) befriar Fonecta från skyldigheter i anknytning till Tjänsterna ifall det hindrar eller på ett oskäligt sätt försvårar en prestation som anknyter till Tjänsten eller en del av Tjänsten. Som oöverkomligt hinder anses brand, jordskalv, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggning, myndighetsbestämmelse, störningar i tillförsel av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist, krig, kabel- eller annan kommunikationsstörning som förorsakas av eller beror på utomstående eller annan sådan orsak som man inte varit medveten om och som man skäligen inte kunnat förutse. Fonecta meddelar om ett oöverkomligt hinder via Tjänstens sidor utan oskäligt dröjsmål efter att hindret uppstått, förutsatt att meddelande är möjligt.

På Tjänsten tillämpas finsk lag. Eventuella oenigheter gällande Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Fonecta och användaren. Ifall samförstånd inte kan nås avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt. En konsumentkund kan även väcka åtal vid den tingsrätt till vars domkrets den egna hemorten hör.

Om en meningsskiljaktighet rörande avtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

II SÄRSKILDA TJÄNSTESPECIFIKA VILLKOR:

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta Konto tjänsten:

 1. I samband med registreringen debiteras en registreringsavgift på 0.25 euro. Användares egen operator debiterar registreringsavgiften på telefonräkningen.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på 020202 Caller tjänsten:

 1. I samband med registreringen debiteras en registreringsavgift på 0.10 euro. Användares egen operator debiterar registreringsavgiften på telefonräkningen.
 2. Följande Google villkor tillämpas på Tjänsten; https://www.google.com/policies/terms/. Genom att använda Service förbinder kunden också till de ovan nämnda villkoren.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta.fi, Finder.fi och Mitt eget Fonecta tjänsten:

 1. Tjänsten bör användas med en så ny webbläsare som möjligt, till exempel med en webbläsare med automatisk uppgradering (Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge), eller Internet Explorer 11, Apple Safari 9, eller nyare. Med en äldre webbläsare kan tjänstekvaliteten vara sämre, eller Tjänsten kan vara omöjlig att använda. Vissa plug-ins som hindrar nerladdning av reklam kan leda till att egenskaper på Tjänsten inte fungerar, eller fungerar sämre. Javascript måste vara aktiverat för att Tjänsten skall fungerar som planerat.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta.fi, Finder.fi,Fonecta Caller och 020202 Caller tjänsterna:

1. Information, databaser, programvara, data, dokumentation, logon, tjänster, varumärken, bildmaterial, text, videoinspelningar, ljud, bilder och annat material (”Material”) som ingår i Tjänsten lyder under och skyddas av globala upphovs-, varumärkes- och andra tillämpliga lagar och avtalsvillkor. Materialen får inte kopieras, dupliceras, redigeras, offentliggöras, laddas, skickas, överföras eller delas på något sätt utan Fonectas skriftliga tillåtelse på förhand. Av Materialet får inte heller skapas ett annat verk eller tjänst eller användas som en del av ett annat verk eller en annan tjänst. Fonecta och/eller dess leverantörer garanterar ingen direkt eller indirekt rätt åt användaren på basis av patent, upphovsrätt, varumärke eller yrkeshemlighet. Fonecta kan skriftligen bevilja användaren andra rättigheter eller så kan sådan rättighet inkluderas i någon annan del av Materialet. Fonecta och/eller dess leverantörer förbehåller sig alla andra rättigheter än de som direkt beviljats användaren.

Kunden får använda Tjänsten på en dator eller annan terminal för eget icke-kommersiellt bruk, om inte Fonecta explicit beviljat användaren något annat tillstånd skriftligen eller i de användarrättsvillkor som gäller för ett visst Material eller som levererats tillsammans med sådant Material. Detta är inte överlåtelse av äganderätt, utan en nyttjanderätt, och på den tillämpas följande begränsningar. Kunden får inte:

 1. redigera Materialet eller använda det i direktmarknadsföring till privatpersoner eller i något annan kommersiellt syfte och inte heller presentera eller framföra, sälja eller hyra ut det offentligt;
 2. bryta programvarans programkod, återställa den efter brytning eller återställa det till symboliskt maskinspråk;
 3. avlägsna från Materialet någon angivelse gällande upphovsrätt eller annat som anger äganderätt;
 4. överlåta Material till en annan person;
 5. överföra Material som innehåller personuppgifter till ett sådant land där integritetsskyddet inte är på en sådan nivå som förutsätts i EU:s personuppgiftslagstiftning. Användaren förbinder sig till att förebygga all form av olovlig kopiering.

Kunden ansvarar för Tjänstens användning och förbinder sig att ersätta skada som förorsakas Fonecta eller tredje part.

2. Materialet levereras ”i befintligt skick” utan någon presumerad garanti, som till exempel garanti om att industriella rättigheter inte kränks eller lämplighet för ett visst syfte. Fonecta eller dess tjänsteleverantör är inte ersättningsskyldiga för skador (inklusive, utan begränsning, skada i form av förlorad vinst, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av information), som orsakats genom användning av Materialet eller hinder att använda det, även om Fonecta underrättats om att sådana skador möjligen kan uppkomma. Fonecta och dess leverantörer garanterar inte att uppgifter, text, grafik, länkar eller annat innehåll som ingår i Materialet är felfritt eller fullständigt. Fonecta kan när som helst och utan meddelande därom göra ändringar i Materialet eller i de produkter som beskrivs i Materialet. Fonecta förbinder sig inte till att uppdatera Materialet.

3. Ifall material som kränker upphovsrätt eller närstående rättighet eller på annat sätt är lagstridigt har placerats i Tjänsten, kan meddelande om detta skickas per e-post till adressen: [email protected] Enligt lagen skall följande uppgifter specificeras i anmälan

 1. anmälarens namn och kontaktuppgifter,
 2. specifikation av material som anmälaren yrkar skall göras oåtkomligt samt en utredning om var materialet finns,
 3. anmälarens försäkran att det material som yrkandet gäller enligt anmälarens ärliga uppfattning är olagligen tillgängligt i kommunikationsnätet,
 4. uppgift om att anmälaren framfört sitt yrkande till innehållsproducenten utan resultat eller att innehållsproducenten inte har kunnat identifieras,
 5. anmälarens försäkran att denne innehar upphovsrätten eller närstående rättigheter eller har rätt att vidta åtgärder för rättsinnehavaren,
 6. anmälarens underskrift.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta Caller och 020202 Caller tjänster:

 1. Kunden kan radera information om de åtgärder kunder vidtagit i Tjänsten och som lagrats i apparaten eller, om kunden använder Tjänsten genom att logga in på Fonecta Kontot, information som lagrats på Fonecta Kontot.
 2. Tjänsten använder positionsfunktionen i användarens apparat för att visa sökresultat nära platsen där användaren befinner sig. Användaren kan använda sökfunktionen även utan positionsbestämning. Funktionen kan frånkopplas i apparatens inställningar varvid Tjänsten inte har tillgång till användarens position. Uppgifter om användarens position behandlas i allmänhet en gång och lagras endast för den tid som behövs för att producera Tjänsten som använder positionsinformationen. Mer information om behandling av positionsuppgifter finns i Fonectas dataskyddsbeskrivning.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Fonecta.fi,Finder.fi, Fonecta Caller och 020202 Caller tjänsterna:

 1. Angående de textmeddelanden som eventuellt skickas via Tjänsten fungerar Fonecta som en sådan kommunikationsförmedlare som anges i informationssamhällsbalken (7.11.2020/917). Fonecta bevarar logguppgifterna av de textmeddelanden som har skickats via Tjänsten i två (2) år.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Tjänster inriktade till konsumentkunder, exklusive 020202 Caller:

 1. Kundsupporten kan nås på 029 3000 003 på vardagar kl 9-15. Samtalet kostar msa/lna.
 2. Kundsupporten kan även nås per e-post på adressen [email protected]

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på Tjänster inriktade till företagskunder:

 1. Kundsupporten kan nås på 020 692 999 24 h om dygnet. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min.
 2. Kundsupporten kan även nås per e-post på adressen [email protected]

Följande servicespecifika villkor gäller för funktionen i Fonecta.fi adressbok:

Om så önskas kan kunden lägga till personuppgifterna i Fonecta.fi adressboken via gränssnittet. Adressboken kan endast användas som inloggad användare. Adressboken är endast avsedd för personlig användning och får inte användas för kommersiella ändamål. Fonecta ansvarar inte för adressbokens funktionalitet eller tillgänglighet.

Följande särskilda tjänstespecifika villkor tillämpas på 020202 Caller inriktade till konsumentkunder:

 1. Kundsupporten kan nås på 09 4272 0877 på vardagar kl 9 – 15. Samtalet kostar msa/lna.Kundsupporten kan även nås per e-post på adressen [email protected]

Följande specialvillkor tillämpas på Tjänster:

1) Fonectas kundtjänsts samtal bevaras för att garantera kvalitet och för att utveckla vår kompetens. Endast personer med tillstånd behandlar de bevarade samtalen och dessa personer har även tystnadsplikt.

Parhaiden vuoden 2020 online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Online-kasino #1! Jackpot 1 miljoona euroa!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Valtava määrä pelejä! Välitön voitto!

Online-kasinoarvostelut 2020

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: